Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Pražská trolejbusová archeologie

Libeň, Letňany a Čakovice


Zrušená trať Krejcárek - Vozovna Libeň - U Kříže

Manipulační trať spojující vysočanskou a proseckou trať s vozovnou Libeň - Rustonka. Vedla ulicemi Pod Plynojemem, Švábky (zde napojena na vozovnu), Voctářova, Elznicovo náměstí a Rudé armády (Zenklova). Ve většině úseků byla jednostopá. Vybudována 1952, zastavení provozu 1961, snesena nejpozději v roce 1965.

 

Odbočení někdejší ulice Pod Plynojemem z ulice Pod Krejcárkem je v terénu dodnes patrné. Na snímku je mezi stromy vidět okraj náspu silnice. 4.2.2007
Někdejší trolejbusová silnice je přerušena tělesem tramvajové tratě ohrada - Palmovka. Dá se na ni vjet, ale slepě končí. Dnes po ní vede od zastávky tramvaje cesta pro pěší. 4.2.2007


Dnes již neexistující železniční přejezd na Krejcárku. Zde se trolejbusová stopa úrovňově křížila se železniční trolejí o napětí 1500 V. Při přeměně napětí na 3000 V bylo křížení zrušeno. Místo se od té doby značně změnilo zejména výstavbou tramvajového mostu v roce 1989. Za ním stavba nového silničního mostu. Díky němu je přejezd po vybudování Nového spojení (2008) již také minulostí. 4.4.2006 NX
Pohled od přejezdu směrem k Ohradě. Je vidět železniční výhybna Praha-Vítkov. Cesta vlevo je bývalá silnice do Libně, odbočující z Novovysočanské ulice. Tam také odbočovala z hlavní tratě manipulační trolejbusová stopa. Sběrače se musely překládat, protože trať nebyla napojena výhybkou. V popředí v zemi základ trolejového sloupu.  4.4.2006 NX


Následujících šest snímků zachycuje již neexistující stav. Byly pořízeny dva týdny před zahájením terénních úprav v souvislosti s budováním železničního Nového spojení. Tento úzký most přes železniční trať na Masarykovo nádraží (v popředí) je už také minulostí. Vlevo trolejový sloup po trolejbusech. Dále za ním jsou již vidět pilíře nového silničního mostu, paralelního s tramvajovým, který za několik měsíců po pořízení tohoto snímku nahradí starou komunikaci.  4.4.2006 NX
Trolejové sloupy v ohybu ulice Pod Plynojemem. V okolí je vidět stavební činnost. Celá ulice je již připravena na budování přeložky v rámci Nového spojení.  4.4.2006 NX


Sloupy pod tramvajovým mostem Palmovka - Ohrada. Toto místo zcela změnilo svou podobu v průběhu září 2006.  4.4.2006 NX


Ulice Pod Plynojemem, jak vypadala dva týdny před uzavřením. Dnes je silnice v poněkud odlišné stopě rozšířena a je vybudován nájezd na nový most. Trolejbusové sloupy na snímcích tak definitivně zmizely po téměř 45 letech od zastavení provozu trolejbusů v této oblasti.  4.4.2006 NX
Následuje několik snímků ze stavby Nového spojení. Jsou pořízeny z tramvajové estakády. Na těchto snímcích vidíme zhlaví výhybny Praha Vítkov. Železniční přejezd je pod námi, trolejbusová komunikace a navazující pěší cesta je vlevo. Železniční trať je dnes již minulostí, pendolina se prohánějí o kus dál po Novém spojení. 23.7.2006 NX


Pohled na ulici Pod Plynojemem od přejezdu dále do Libně. Dnes je z této kdysi důležité komunikace jen lokální spojení do podnikových areálů. V místě vozovky v popředí vede nová železnice. Doprava byla převedena na novou estakádu souběžnou s tou tramvajovou.  23.7.2006 NX
Stavba mostu Malá Palmovka přes čtyři koleje Nového spojení. Nahradil starý úzký betonový most. Na obou snímcích ještě vidíme trolejbusové sloupy a pomalu zanikající vozovku staré ulice Pod Plynojemem. Za několik týdnů bude vše odstraněno. 23.7.2006 NX
A takhle vypadala zrekonstruovaná ulice Pod Plynojemem krátce po otevření. Dnes je prostor uvnitř oblouku komunikace osázen zelení. Vpravo je nájezd na nový most. Kdoví, jak by se trolejbusový provoz v této oblasti, a hlavně v oblasti Proseka, vyvíjel, kdyby takové mimoúrovňové spojení existovalo již v roce 1961... Pohled z tramvajového mostu, vpravo nájezd na souběžný silniční most přes nové železniční tratě. 23.7.2006
Jeden sloup poněkud níže v ulici Pod Plynojemem však ještě zůstal o pár let déle - i s napínákem. Do roku 2015, kdy byl odstraněn.  4.4.2006 NX


Pohled z tramvajového mostu do dolní části ulice Pod Plynojemem. Trolejový sloup je na snímku vpravo. 23.7.2006


A jdeme do Sokolovské ulice, k vyústění ulice Pod Plynojemem do křižovatky Sokolovská - Švábky. Na rohovém domě jsou zachovány růžice, které nesly křížení trolejbusové stopy s tramvajovou trolejí. 30.3.2007


Vozovna v Libni v ulici Švábky. Sloup označený šipkou je původně trolejbusový. Dnes je součástí nosné konstrukce plynového potrubí. Dvůr vozovny byl od doby ukončení provozu trolejbusů částečně zastavěn provozními budovami. 4.4.2006


Vozovna Libeň - naproti někdejší Rustonce. Dávno před trolejbusy - od roku 1896 - zde byly deponovány Křižíkovy tramvaje. Později, v padesátých a šedesátých letech, se odtud vypravovaly trolejbusové linky nejen na Prosek a do Čakovic, ale i na Žižkov a Vinohrady, tam ovšem pouze do roku 1961. Vozovna ukončila činnost po zastavení provozu na lince 58, trolejbusy byly později přemístěny na plochu ve Voctářově ulici, jen o pár desítek metrů dál. Pak byly buď postupně likvidovány, nebo převedeny do jiných pražských vozoven. 4.4.2006
V lednu a únoru roku 2008 probíhala demolice starého továrního areálu Rustonka. Tím se otevřel zajímavý celkový pohled na ulici Švábky a původní Křižíkovu vozovnu (bílá budova ve středu snímku). Snímky jsou pořízené přibližně z místa, kudy až do počátku 80. let vedla železniční trať Praha Vysočany - Praha Těšnov. 9.2.2008
A ještě jeden snímek vozovny, na kterém je patrná nová komunikace v popředí, která nahradí ulici Švábky a propojuje ulici Pod Plynojemem s ulicí Pobřežní. 27.7.2008


Na budově těsně přiléhající ke dvoru vozovny najdeme dodnes stopy po šroubech trolejových růžic. 11.2.2018

 


Pohled na někdejší podjezd pod železniční trati Praha-Vysočany - Praha-Těšnov. Ta byla zrušena v roce 1972, pak přibližně do roku 1987 používána jako vlečka do karlínských podniků a přístavu. Poté postupně snesena a demontována, poslední "ránu" mnohým pozůstatkům železnice v této oblasti zasadila právě rozsáhlá demolice areálu Rustonky a budování hlavní pobřežní komunikace. Dnes podjezd, pod kterým vedla jednostopá trolejbusová trať, připomínají jen betonové stěny kolem silnice na koncích náspů. 11.2.2018
Na této křižovatce na Elznicově náměstí, u přemostění Rokytky, manipulační trať od vozovny Libeň odbočovala na Zenklovu třídu (tehdy Rudé armády). Zde již byla plně dvoustopá. 14.1.2007


Rarita, která nemá nikde jinde v Praze obdoby. Zenklova ulice nad Elznicovým náměstím, proti Libeňskému zámečku. Ten spodní, ozdobný trolejový závěs pochází z roku 1896, tedy z doby, kdy zde Ing. František Křižík uvedl do provozu svou elektrickou tramvaj z Karlína do Libně. Na původní trase tramvaje mezi Karlínem a Libní lze najít ještě asi 20 původních Křižíkových závěsů, a to celkem tří typů, ovšem pouze tato růžice slouží ještě v roce 2007, a to i po rekonstrukci trolejí! Patrně byla využita v 50. a 60. letech i pro trolejbusový provoz - trolejbusové stopy zde vedly v souběhu s tramvajovým vedením až ke konečné U Kříže. 14.1.2007
Pohled Zenklovou ulicí ke konečné U Kříže. Mosty v pozadí v době provozu trolejbusů ještě neexistovaly. 19.10.2008


V Zenklově ulici najdeme také na domech trolejové růžice různého stáří, společné pro tramvaje i trolejbusy. Nebo aspoň stopy po nich. Včetně těch Křižíkových. 19.10.2008


 

Poslední aktualizace 25. 3. 2018

NAHORU

Rozcestník s mapami tratí na stránce Archeologie