Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Podbaba - Troja - V Holešovičkách - Vychovatelna

Na tramvajovou trať Podbaba - Troja, ZOO může navazovat další pokračování východním směrem po břehu Vltavy směrem k novému trojskému mostu a dále ulicí V Holešovičkách na Vychovatelnu. Realizace tramvajové tratě ulicí V Holešovičkách je ovšem možná jen tehdy, pokud bude Severojižní magistrála svedena z ulice V Holešovičkách do tunelu.

Toto řešení předpokládá zrušení stávající tramvajové tratě vedené Trojskou ulici s nepříliš vhodnými sklonovými poměry, a její přeložku právě do ulice V Holešovičkách, tedy prakticky do stejné stopy, jako před rokem 1974.


 

V západní části trať navazuje na navrženou trať Podbaba - Troja ZOO. Nejkomplikovanější část tratě ovšem bude pod Trojským zámkem, kde je památkově a krajinářsky cenná lokalita. Z hlediska povodňové ochrany zoologické zahrady a trojského zámku by asi bylo výhodné vést tramvajovou trať na vyvýšené hrázi, dimenzované minimálně na úroveň povodně z roku 2002. Takové řešení je však dosti násilné, představuje značný zásah do krajiny a znehodnotí krajinářsky cenný pohled od Stromovky přes poslední bystřinný úsek Vltavy k zámku.

Proto je lépe zvolit jinou možnost, tedy tramvajovou trať vedenou na úrovni stávající úzké pobřežní komunikace, využívané chodci a cyklisty. Tato tramvajová trať nebude rušit pohled od vody k zámku, zato ovšem musí být konstruována tak, aby mohla být v případě větší povodně bez nebezpečí zaplavena vodou. Provozně to nevadí, protože se dá předpokládat, že v případě vody větší než 10-20leté by byla tramvajová trať kolem ZOO stejně mimo provoz a přilehlá zoologická zahrada minimálně v dolní části uzavřena. Tato stavba tratě si vyžádá zpevnění břehů a mírné rozšíření pobřežní cesty. Aby se nemusely bourat žádné budovy (převážně historické) v okolí zámku a zámeckého parku a ušetřilo se místo, je v tomto úseku mezi zastávkami Rybáře a Trojský zámek trať navržena "jednokolejně" v podobě kolejové splítky. Trať si v lokalitě Rybáře vyžádá i zásah do již vybudované protipovodňové stěny (vytvoření zahraditelného prostupu) a do lávky pro pěší a cyklisty, spojující Troju a Stromovku (zvednutí části mostovky nad tramvajovou tratí).


 

V úseku Rybáře - Trojský most je trať vedena po náspu, po kterém dnes vede málo užívaná cesta a který je pravděpodobně pozůstatkem plánované, ale nikdy nedokončené tramvajové tratě z 50. let.  V prostoru napojení na nový Trojský most může být podle potřeby zřízena tramvajová smyčka.

Trať je dále kolejově napojena na nový Trojský most a dále vedena starou Povltavskou ulicí kolem kolejí Pelc-Tyrolka do ulice V Holešovičkách, přičemž se ve variantách vyhýbá mimoúrovňové křižovatce Pelc-Tyrolka a příp. vjezdu do automobilového tunelu, aby se posléze napojila na střed zklidněné ulice V Holešovičkách.

Vedené tramvajové tratě v okolí MÚK Pelc-Tyrolka

Varianta Podjezd - vedení tratě podejitím mostu mimoúrovňové křižovatky (Pátkova ulice) a pokračování podél vysokoškolského areálu. Je vhodné tehdy, pokud by byl vjezd do tunelu v ose ulice V Holešovičkách. Je jistě možné i vedení tramvaje bez podjezdu po opačné straně ulice V Holešovičkách, tak však lze očekávat problémy při výkupech pozemků.
Varianta Milada 1 je vhodná při zklidnění ulice V Holešovičkách již od mostu Barikádníků a odvedení tranzitní dopravy do tunelu pod Bílou skálou. Tady je trať vedena přes prostranství před vysokoškolskými kolejemi, které je dnes využívané jako skládka dřeva a různých stavebních materiálů. Prostranství by mohlo být využito jako park, jímž prochází tramvajová trať se zastávkou.
Varianta Milada 2. Podobné řešení jako Milada 1, ale nezasahuje do "skládkového" pozemku a kopíruje oblouk mostu mimoúrovňové křižovatky. Je vhodná tehdy, pokud by se do budoucna počítalo se zastavěním pozemku.


 

Na Vychovatelně je navržena demolice stávající odpudivé mimoúrovňové křižovatky, přestavba celé lokality a navrženo úrovňové napojení do Zenklovy ulice, včetně tramvajové tratě. Další informace jsou na stránce Zklidnění ulice v Holešovičkách, tunel Vychovatelna.

Pokud by nebylo možné zavést tramvaj do ulice V Holešovičkách, protože např. nebude realizován silniční tunel, lze ponechat stávající tramvajovou trať v Trojské ulici a realizovat pouze úsek od nového Trojského mostu k Podbabě.

 

Poslední aktualizace 19. 02. 2014

NAHORU