Trolejbusy v Praze

 

 

 

 

Trolejbusy v Praze dříve

 

Trolejbusy jinde

 

Návrat trolejbusů do Prahy

 

Kolejová doprava

 

Dění v Praze a okolí

 

Web

 

Kontaktní informace

www.trolejbusyvpraze.net

Vytvořil:   
Antar    2007 - 2022 

mail:  
antar@trolejbusyvpraze.net

 

 

 

 

Technické informace

Kliknutím na červenožluté záhlaví
"Trolejbusy v Praze"
se vždy dostanete na úvodní stranu.

 

 

 

 

Externí odkazy

 

 

 

Návrhy nových tramvajových tratí


Trať Podbaba - Troja, Zoologická zahrada Jih

Nová tramvajová smyčka v Podbabě nabízí kromě budoucí návaznosti na železniční dopravu i prodloužení tramvajové tratě severním směrem. I kdyby se nerealizovalo tramvajové napojení Bohnic a Suchdola s Dejvicemi (což je záležitost daleké budoucnosti), je zde možnost realizovat spojení Dejvic se zoologickou zahradou. Vznikne tak alternativní spojení k přetížené autobusové lince 112, směrované k Nádraží Holešovice.

Varianta 2007

Připadá do úvahy v souvislosti se zamýšlenou přestavbou čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Tento projekt se připravuje již několik let a bude znamenat prakticky vybudování úplně nové čističky. V této souvislosti se nabízí možnost vybudovat tramvajový most z Podbaby přímo k ZOO nejkratší možnou trasou. Nemusíme tedy vůbec řešit Roztockou ulici. Konkrétní poloha mostu bude záviset na konečném uspořádání nové čističky. Uspořádání smyčky je podobné jako u předchozích variant, nabízí se ovšem i pokračování tratě dále k novému trojskému mostu.

Návrh dle studie DP z roku 2007. Zdá se, že je to asi nejvhodnější varianta.


Tramvaj na trojské straně bude vedena po povodňové hrázi, která by v optimálním případě měla být zpevněna a zvýšena aspoň nad úroveň vody při povodni v roce 2002, kvůli ochraně zoologické zahrady před extrémními povodněmi. Pokud to nebude možné, musí být trať vybudována tak, aby snesla zaplavení vodou. Trať na hrázi by měla být doplněna cestou pro pěší a cyklisty. Tramvajová smyčka je navržena v místě stávajícího parkoviště u jižního vchodu do ZOO. Parkoviště nezanikne, ale bude zastřešeno, např. železobetonovou konstrukcí, a tramvajová smyčka bude umístěna na konstrukci nad ním. 

 

Starší varianty

Varianta 1


Varianta 1 předpokládá speciální most pouze pro tramvaje, přes řeku Vltavu ve vyšší úrovni, realizovaný tak, že přemostí i Roztockou ulici. V takovém případě bude tramvajová trať v prostoru před Hydrologickým ústavem odkloněna na vlastní těleso do prostoru mezi Roztockou ulicí a železniční tratí 090 (091) Praha - Děčín - Dresden, a mírně vystoupá do její úrovně. Několik desítek metrů před vyústěním Šáreckého potoka do Vltavy tramvajová trať odbočí na most  a pokračuje kolem usedlosti Bosna na hráz a po ní ke smyčce ZOO Jih. Roztocká ulice bude v okolí Hydrologického ústavu zúžena o jeden jízdní pruh (tedy uspořádání dva pruhy do centra a jeden z centra).

Varianta 2


Varianta 2 je o něco úspornější, předpokládá vedení tramvajové trati ve středu Roztocké ulice až ke křižovatce u vyústění Šáreckého potoka. Pravým odbočením se trať dostane na nízkovodný most přes Vltavu, pojížděný i ostatní místní dopravou, a vedený přibližně kolmo k Roztocké ulici, a dále kolem Bosny ke smyčce ZOO Jih. Nevýhodou tohoto řešení je menší výška pro plavidla pod mostem a menší odolnost proti extrémnějším vodním stavům. Výhodou naopak je, že most je využitelný i pro záchranná vozidla (hasiči, sanitky atd.), samozřejmě s vhodným komunikačním napojením v oblasti Podhoří.

V návrzích není zakreslena plánovaná tramvajová trať do Suchdola.

Poslední aktualizace 25. 11. 2018
 

NAHORU